LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :
Số người truy cập: 609.286
Đang online: 7
[ Đăng ngày: 23/11/2015 ]
  Hỏi và đáp lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
      Tác giả: Nguyễn Thị Thanh, Phạm Đức Kiên
       Mô tả:  H. : Chính trị - Hành chính, 2013.- 186 tr. ; 21 cm
      Kho 1: 01c 
   Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng trong lĩnh vực thương mại(Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các nhà kinh doanh, học viên và sinh viên học tập và nghiên cứu: luật thương mai, luật hợp đồng...)
     Tác giả: Nguyễn Thị Dung
     Mô tả:  H. : Chính trị - Hành chính, 2012 .- 311 tr. ; 21 cm
     Kho 1: 01c
   Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
     Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
     Mô tả:  H. : Chính trị quốc gia, 2013 .- 260 tr. ; 21 cm
     Kho 1: 01C
   Lễ tân công cụ giao tiếp
     Tác giả:  Dussalt Louis, Lê Hồng Phấn, Vũ Đình Hòe dịch
     Mô tả:  H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 .- 293 tr. ; 21 cm
     Kho 1: 01C
   Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh những chặng đường phát triển
    Tác giả:  Vũ Quang Hiển
    Mô tả:  H. : Chính trị Quốc gia, 2014 .- 691 tr. ; 21 cm
    Kho 1: 01C
   Văn bản pháp luật về phòng chống thư rác
    Tác giả:  NhXB Chính trị Quốc gia- Sự thật
     Mô tả:  . H: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2013.-   123. ; 19 cm
    Kho 1: 01C
   Quy định pháp luật về hợp đồng lao động
     Tác giả:  NhXB Chính trị Quốc gia- Sự thật
      Mô tả:  . H: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2014.-   103 tr. ; 19cm
      Kho 1: 01C
   Luật lưu trữ
     Tác giả:  NhXB Chính trị Quốc gia- Sự thật
     Mô tả:  . H: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2011.-   42tr. ; 19cm 
     Kho 1: 01C
   Quy định pháp luật đối với lao động nữ
      Tác giả:  NhXB Chính trị Quốc gia- Sự thật
       Mô tả:  . H: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2014.-   55 tr. ; 19cm
      Kho 1: 01C
   Luật khoa học và công nghệ năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
    Tác giả:  NhXB Chính trị Quốc gia- Sự thật
     Mô tả:  . H: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2014.-   207tr. ; 19cm
     Kho 1: 01C
   Luật khoa học và công nghệ
    Tác giả:  NhXB Chính trị Quốc gia- Sự thật
     Mô tả:  . H: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2014.-  94tr. ; 19cm
     Kho 1: 01C
   Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
     Tác giả:  Hoàng Thị Bích Loan, Vũ Thị Thoa
      Mô tả:  H. : H. : Chính trị - Hành chính, 2013.-  158 tr. ; 21 cm
      Kho 1: 01C
   Hỏi và đáp chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
    Tác giả:  Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Quang
     Mô tả:  H. : Chính trị - Hành chính, 2013 .-  131 tr. ; 21 cm
     Kho 1: 01C

   Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ( Dành cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở)
     Tác giả:  Ban tuyên giáo Trung ương
     Mô tả:  H. : Chính trị quốc gia, 2013 .-  147tr. ; 19cm
     Kho 1: 01C
   Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học , cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
     Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc..
      Mô tả:  H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012.- 291 tr. ; 19cm
      Kho 1: 01c

   Luật sở hữu trí tuệ năm 2005  (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
      Tác giả: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
       Mô tả:  H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014.- 225 tr. ; 19 cm
       Kho 1: 01c

   Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao đẳng)
      Tác giả: Nguyễn Viết Thông
       Mô tả:  H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013.- 234 tr. ; 21cm
       Kho 1: 01c
   Hỏi và đáp triết học Mác -Lênin (Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
      Tác giả: Vũ Quang Tạo, Văn Đức Thanh
       Mô tả:  H. : Chính trị - Hành chính, 2013.- 155 tr. ; 21 cm
       Kho 1: 01c
CÁC TIN KHÁC